Trường tiểu học Anông

Thôn Arớt xã Anông Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam

Tổng số giáo viên 17

Tổng số học sinh 86